Kesto- ja lujitemuovirakenteiden suunnittelua, valmistusta, asennusta ja dokumentointia

Muoviratkaisut

Porin Teollisuusputki suunnittelee, valmistaa, asentaa ja dokumentoi kesto- ja lujitemuovirakenteita, kuten altaita, säiliöitä, putkistoja ja pesureita. Yritys suunnittelee ja toteuttaa jokaisen projektin asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jolloin saavutetaan tarkoituksenmukaisin ja kestävin ratkaisu.

PTP tarjoaa myös kesto- ja lujitemuoveihin liittyvää konsultointia. PTP:n avulla löytyy paras taloudellinen ja tekninen ratkaisu, joka täyttää hyväksyttyjen normien ja viranomaisten vaatimukset. Muovitoiminnassa otetaan erityisesti huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen periaatteet.

Muoviputkistoilla on hyvä korroosionkestävyys ja ne ovat kevyitä verrattuna perinteiseen teräsputkistoon. Useissa tehtaissa muovia hyödynnetään esimerkiksi kemikaaliputkistojen rakenneaineena.

Case 1

Fortum Suomenojan lämpöpumppulaitos

Suomenojan voimalaitoksen lämpöpumppulaitoksella otetaan lämpöä talteen pääkaupunkiseudun jätevedestä. Saatu energia vastaa noin 15 000 omakotitalon lämmön vuosikulutusta. Porin Teollisuusputki toimi projektissa Fortumin lämpöpumppulaitoksen ja HSY:n välisten ulkopuolisten muoviputkistojen urakoitsijana.

Putkistoa asennettiin kokonaisuudessaan yli kilometrin verran. Asennuksia suoritettiin maan alle, putkisillalle ja jopa olemassa olevaan putkeen. Putkiston asentaminen toisen putken sisään vaati tarkkaa suunnittelua. Työ päädyttiin suorittamaan työturvallisuussyistä vinssien avulla, jotta olemassa olevan putkiston sisällä oleminen voitiin välttää.

Case 2

Fortumin tuhkanpesulaitos

Porin Mäntyluotoon sijoittuva Fortumin tuhkanpesulaitos käsittelee voimalaitosten tuhkaa. Tuhkasta poistetaan erinäiset ympäristömyrkyt ja syntyvä tuote loppusijoitetaan esim. kaatopaikalle.

Porin Teollisuusputkisto Oy asensi tuhkanpesulaitokseen erilaisia putkistoja. Putkistoja valmistettiin puhtaasta lasikuidusta, yhdistelmäputkesta (PE100/lasikuitu), PE-putkista sekä haponkestävästä teräksestä. Putkistojen sisältönä oli erilaisia vesiä, kemikaaleja ja paineilmaa. Lisäksi PTP asensi projektin aikana erilaisia putkiportteja ja -teräksiä sekä auttoi käyttöönoton aikaisissa muutostöissä.

Työ toteutettiin nopealla aikataululla ja putkistoja valmistettiin niin pajalla esivalmisteina kuin työmaaolosuhteissa. Putkiston pituus oli noin 3000 metriä. PTP asensi ja valmisti myös meriveden siirtoputkiston, jota oli 2500 metriä.