Teollisuuden putkihitsausta ammattitaidolla ja laadukkaasti ympäri Suomen

Hitsaus

Porin Teollisuusputki toteuttaa putkistojen hitsaustöitä kaasuputkistoista korjaushitsaukseen. Tarkan omavalvonnan ansiosta hitsaustyömme ovat huippuluokkaa ja tekijät Suomen parhaita ammattilaisia.

Erikoisteräkset

Erikoisterästen hitsaaminen vaatii hitsaajalta erityistä osaamista. Kaikki Porin Teollisuusputken hitsaajat ovat pätevöityneet SFS-EN ISO 9606-1:n mukaisesti painelaiteputkistojen hitsaamiseen. Tämän lisäksi hitsaajille järjestetään säännöllisesti täydentävää koulutusta.

Porin Teollisuusputken hitsausohjeet perustuvat menetelmäkokeisiin, joissa hitsausparametrien soveltuvuus on testattu ainetta rikkovilla ja rikkomattomilla menetelmillä. Näin voimme varmistaa onnistuneen lopputuloksen myös vaativille materiaaleille. PTP on tehnyt lähes 40 erilaista menetelmäkoetta, esimerkiksi kuumalujille teräksille, erilaisille duplex-teräksille ja titaanille.

Kaasuputkistot

Kaasuputkisto voi olla tukitoiminto, kuten lämmitykseen käytetyn maakaasun siirtoputkisto tai telakan sisäinen hitsauskaasuverkko. Toisaalta kaasuja, kuten happea, argonia tai typpeä voidaan tuottaa prosessissa myyntiin. Painelaitelain kannalta on oleellista muistaa, että suuremman sitoutuneen potentiaalienergian vuoksi on niiden valmistukseen käytetty riskiluokitus tiukempi kuin nestemäisen väliaineen. Neste- ja maakaasun osalta on olemassa omat lait, jotka asettavat vaatimuksia asennusliikkeenä toimimiseen. Lisäksi esimerkiksi palavien kaasujen putkistoissa on huomioitava TUKES:n kemikaaliputkistoja koskeva ohjeistus. PTP:lla on Kaasuala A -luokan mukaiset pätevyydet.

Erikoisosaamiseemme kuuluvat muun muassa:

  • neste- ja maakaasuputkistot
  • kaasuverkostot
  • happiputkistot
  • ammoniakki- ja hiilidioksidiputkistot.

Korjaushitsaus

Korjaushitsauksessa on yleensä tavoitteena vaurioiden mahdollisimman nopea korjaaminen. Useimmiten on syytä perehtyä myös vaurioon johtaneisiin syihin. Vaurion arvion jälkeen voidaan päättää parhaasta korjaustavasta ja laatia sen perustella sopiva hitsausohje. Lopputuloksen tarkastaminen ja dokumentointi kuuluu kaikkiin PTP:n projekteihin, myös korjaushitsauksiin.

Case 1

Boliden Harjavalta Oy – OCTO Rikkihappotehdas

Porin Teollisuusputki Oy oli mukana Harjavallan suurteollisuuspuiston uudessa rikkihappotehdasprojektissa jäähdytysvesitorniputkiston urakoitsijana. Projektin yhteydessä ilmeni huomattavia ongelmia: tehtaan sisällä käytetyn erikoisteräksen (Sandvik SX) hitsauksessa oli halkeamia ja muita hitsausvirheitä. Koska PTP:lla oli kokemusta kyseisestä materiaalista, aloitettiin suunnittelu hitsauksen laadun varmistamiseksi.

Hitsausohjeet laadittiin olemassa olevien PTP:n menetelmäkokeiden perusteella, huomioiden samalla korjaustoimenpiteiden erityislaatuisuus, koska hitsejä ei korjattu aina koko kehämitaltaan. Myös jäljitettävyyden varmistaminen oli hyvin oleellista. Olemassa olevien hitsien tiedot oli siirrettävä soveltuvilta osin dokumentaatioon samalla, kun korjaustoimenpiteet täydennettiin aineistoon ja huolehdittiin korjattavien kokonaisuuksien tarkastuksista.

Korjaushitsaukset suoritettiin parhaan laadun ja työturvallisuuden varmistamiseksi pääosin PTP:n tuotantotiloissa Porissa, minkä jälkeen osat asennettiin Harjavallassa. Projektia voidaan pitää onnistuneena, sillä kaikki noin 400 korjattavaa hitsiä pystyttiin suorittamaan ilman hylättäviä hitsausvirheitä tehdyissä tarkastuksissa (100 % PT, RT, VT ja painekoe).

Case 2

Tecnip Offshore Finland

Case-esimerkki työn alla.